حلقۀ ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- ازنا

کارگروه شهید سید احمد میرصفی

کارگروه شهید سید احمد میرصفی

حلقۀ ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- ازنا

طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت، شجاعت و انگیزۀ بسیار قوی است.
امام خامنه‌ای 91/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل و اراده الهی نشست تبیین "الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت" امروز دوشنبه 31 شهریور 1393 در حوزه علمیه مروی برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه  ساختار مباحثِ این نشست شامل دو بخش اصلی بود. در بخش اول این نشست با اشاره به مباحث افق نمائی برای الگوی پیشرفت اسلامی مراحل تحقق الگوی پیشرفت اسلامی به سه مرحله 1- پژوهش برای الگوی پیشرفت اسلامی2- پرورش الگوی پیشرفت اسلامی و 3-  پردازش الگوی پیشرفت اسلامی تقسیم شد.

در این قسمت از مباحث مرحله پردازشِ الگوی پیشرفت اسلامی (دوران آینده الگوی پیشرفت اسلامی) به مرحله "تصرف در نظام تصمیم سازی کشور بر اساس جهت حرکت انقلاب اسلامی" تعریف شد.

همچنین در دوران پرورش الگوی پیشرفت اسلامی(دوران فعلی الگوی پیشرفت اسلامی)؛ هدف نهائی، تبیین و گفتمان سازی برای الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. این مرحله شامل "مرحله ثبت ذهنی نقشه راه" ، "مرحله تحلیل ذهنی نقشه راه" و "مرحله پردازش بخشی نقشه راه" می باشد. 

بدیهی است که هدف نهائی مرحله پژوهش برای الگوی پیشرفت اسلامی(دوران گذشته الگوی پیشرفت اسلامی)[1] دستیابی به نظریه ی اثباتی حجیت یافته در باب الگوی پیشرفت اسلامی است و اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی این نظریه را  نظریه پردازش موضوعات جهت ساز می داند. پژوهش های منجر به تولید این نظریه در فاصله سالهای 1375 الی 1390 انجام شده است.

بخش دوم این نشست به تبیین اجمالی نظریه تربیتی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی اختصاص داشت.  در این قسمت از نشست چهار مطلب -به عنوان ارکان و مقدمات تولد نظریه تربیتی نقشه راه- مطرح گردید.

در مقدمه اول جایگاه مسئله تربیت به عنوان یک مسئله جهت ساز[2] و غیر قابل انکار مورد بازخوانی قرار گرفت. از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی مسئله تربیت در حکم زیر ساخت و ریشه همه مسائل جهت ساز موضوعیت دارد و بدون توجه و برنامه ریزی برای این موضوع همه موضوعات جهت ساز  دچار آسیب و نقصان خواهند شد.

در مقدمه دوم به نهاد متکفل برنامه ریزی برای تربیت از منظر اسلام اشاره و جایگاه بی بدیل خانواده در فرآیند تربیت مورد بازخوانی اجمالی قرار گرفت. از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی نباید تحت عنوان برنامه ریزی برای تربیت جایگاه خانواد در فرآیند تربیت تضعیف  ونهادهای موازی با خانواده برای تربیت تعریف شود. مجموعه برنامه ریزی های تربیتی و آموزشی در جامعه باید به تقویت و احیای نقش خانواده در فرآیند تربیت منتهی گردد.

در وضعیت فعلی تضعیف جایگاه نهاد خانواده در فرآیند تربیت به جائی رسیده است که بسیاری از خانواده ها تربیت را به نهادهائی مانند آموزش و پروش تفویض نموده اند. استدلال اصلی برای اعلام ناکارآمدی نهادهای جایگزین خانواده در فرآیند تربیت، به  جایگاه رفق و محبت در فرآیند تربیت بازگشت دارد. فقدان یا کمبود رفق در نهادهای جایگزین خانواده برای تربیت، تحقق تربیت را با چالش روبرو می کند.

در مقدمه سوم عوامل مؤثر بر تقویت و احیای نهاد خانواده در فرآیند تربیت مورد بررسی قرار گرفت. از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی عوامل موثر بر خانواده را در دو دسته کلی "عوامل درونی موثر بر نهاد خانواده" و "عوامل بیرونی موثر بر نهاد خانواده" (فضای حاکم بر نهاد خانواده) می توان دسته بندی کرد.

مراد از عوامل درونی موثر بر خانواده عواملی هستند که مدیریت آنها در اختیار اعضای خانواده می باشد. پرهیز از نزاع در میان زن و شوهر، نامگذاری صحیح و متعالی برای فرزند و... از جمله این عوامل محسوب می شوند. همچنین از منظر این نقشه راه مراد از "عومل بیرونی موثر بر خانواده و تربیت"؛ مجموعه عواملی هستند که ضمن تاثیر گذاری بر فرآیند تربیت، مدیریت آنها از حوزه تصرف و اختیار اعضای خانواده خارج می باشد. آثار سوء نظام آموزش فعلی کشور بر نهاد خانواده و آثار سوء اتکاء به اصل آهنین منافع شخصی(حرص) در فرآیند تجمیع و تشکیل سرمایه در نظام اقتصادی فعلی کشور(عملکرد ضد تربیتی بانک ها) نمونه ای از عوامل بیرونی موثر بر تربیت و نهاد خانواده تلقی می شود.

از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی الگوی پیشرفت اسلامی عوامل بیرونی موثر بر نهاد خانواده( فضای حاکم بر نهاد خانواده) از ساختار اداره جامعه تبعیت می کند و برای احیای جایگاه نهاد خانواده در فرآیند حیاتی تربیت -در گام اول- نیازمند مدیریت و بهبود مستمر این عوامل هستیم. بدون توجه به جایگاه عوامل بیرونی موثر بر نهاد خانواده برنامه ریزی های مرتبط با عوامل درونی تربیت با تضعیف و چالش جدی روبرو خواهند شد.

 در مقدمه چهارم الگوی پیشنهادی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی برای مدیریت و بهبود فضای حاکم بر نهاد خانواده تبیین شد. از منظر این نقشه راه برای مدیریت و بهبود مستمر فضای حاکم بر نهاد خانواده نیازمند تحقق سه گام 1- شناسائی مستمر ابعاد و اجزای فضای حاکم بر نهاد خانواده 2- پیشنهاد راه حل برای بخشهای مختلف جامعه با ملاحظات تربیتی و 3- نسبت سنجی میان اجزای فضای حاکم و ایجاد هماهنگی بخشی و کلان در میان آنها در راستای پشتیبانی از نهاد خانواده می باشیم. 

لازم به ذکر است که این نشست اولین گام برای تبیین تفصیلی نظریات مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شود. همچنین در حاشیه این نشست از مجموعه محصولات پرورشی مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی رو نمائی شد. پیشخوان نظریه الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهاد های متکفل تربیت را از اینجا دریافت کنید. انتها پیام

پی نوشت ها:

[1]. از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، دوران پژوهش برای الگوی پیشرفت اسلامی با دستیابی به "نظریه پردازش موضوعات جهت ساز و بسته نظریات بخشی مرتبط" اتمام یافته  و هم اکنون فرآیند تحقق الگوی پیشرفت اسلامی دوران پرورش خود را طی می کند. لازم به ذکر است که هم اکنون بقیه جریانهای مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی فعالیت های خود را در دوران پژوهش تعریف و برنامه ریزی می کنند و البته اتمام دوران پژوهش برای اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی نافی پژوهش های تکمیلی و ترمیمی برای این نقشه راه نمی باشد.

[2]. مراد از موضوعات جهت ساز موضوعاتی هستند که شکل دهی به جهت گیری های فردی و اجتماعی وابسته به آنها است. به عنوان مثال حفظ جهت گیری صحیح در یک جامعه بدون توجه به تربیت- به عنوان یک موضوع جهت ساز- امکان ندارد. از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی مسائل مانند رعایت نفی سبیل در سیاست خارجی، علم و اقتصاد نمونه های دیگری از موضوعات جهت ساز محسوب می شوند.

اخبار مرتبط:

تبیین نظریه تربیتی و فرهنگی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در حوزه علمیه مروی تهران

گزارش تصویری کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه مروی تهران از این نشست

گزارش تصویری کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه مروی تهران از این نشست

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.