حلقۀ ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- ازنا

کارگروه شهید سید احمد میرصفی

کارگروه شهید سید احمد میرصفی

حلقۀ ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- ازنا

طراحی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت نیازمند جرأت، شجاعت و انگیزۀ بسیار قوی است.
امام خامنه‌ای 91/12/14

1/1/1معطوف شدن مجموعه برنامه ریزی های انقلاب بر روی موضوع برطرف کننده مانع پیشرو در هر مرحله از انقلاب به عنوان تعریف مفهومی و ساد ه از موضوع انتقال

تعریف مفهومی موضوع انتقال به صورت ساده می شود : در هرمرحله ی انقلاب، با یک مانع خاص و بزرگ روبرو هستیم؛ که مجموعه ی برنامه ریزی های انقلاب در آن مرحله باید معطوف به حذف آن مانع باشد. باید کار کرد بر روی موضوعی که آن موضوع عامل حذف آن مانع درآن مرحله باشد.

2/1/1ولایت فقیه، موضوع انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به نظام اسلامی، تمثیلی از موضوع انتقال

 بهتر است بایک تمثیل موضوع را توضیح دهیم. مرحله انقلاب اسلامی مرحله ای است که در آن اختیار اداره جامعه به دست فقهای شما افتاده است،اما آیا ضمانتی دارد که فقط با دردست گرفتن اختیارات توسط فقها، کشور اسلامی شود یا موانع دیگری هم وجود دارد؟ این موانع را  باید بشناسیم و اولویت های برنامه ریزی را ناظر بر حذف آنها- که در هر مرحله متفاوت است- بسیج کنیم؛

3/1/1 موضوع انتقال، موضوع برطرف کننده مانع اصلی در هر مرحله از انقلاب

به موضوع برطرف کننده مانع اصلی در هر مرحله، موضوع انتقال آن مرحله گفته می شود.

4/1/1 برنامه ریزی بر روی موضوع انتقال هر مرحله، تنها عامل انتقال به مرحله بعد

 با برنامه ریزی بر روی موضوع انتقال هر مرحله می توانیم به مرحله بعد انتقال پیداکنیم.

2/1 مبنای انقلاب اسلامی، ملاک تشخیص مانع در هر مرحله از انقلاب

البته با توجه به بحث های گذشته واضح است که ملاک تشخیص مانع در انقلاب، "مبنای انقلاب اسلامی" می باشد.

1/3/1 عدم تبیین الگوی جایگزین رژیم شاه، مانع انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی

 

حال بررسی کنیم ببینیم مانع انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی چه بود؟ در خیلی از انقلاب ها اختیار به دست انقلابیها افتاد ، اماچون الگوی جایگزین نداشتن ،خود آن انقلابی ها کم کم به سراغ الگوهای موسوم دنیا رفتند. بنابر این مانع این مرحله عدم تبیین الگوی جایگزین رژیم شاه بود.

 2/3/1 اقامه کلمه اسلام، هدف از انقلاب اسلامی و تبیین تئوری ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره)، موضوع انتقال به مرحله نظام اسلامی

ما انقلاب کردیم برای اقامه کلمه ی اسلام، اگر امام خمینی(ره)تئوری تأسیسی خودش (ولایت فقیه) را برای حکومت بحث و گفت و گو، نمی کرد، ما به مرحله نظام اسلامی انتقال پیدا نمیکردیم. لذا امام خمینی(ره) یک کار اساسیشان تبیین ولایت فقیه در نجف ودرجاهای دیگربود .

3/3/1 ایجاد درک اجمالی در مردم از بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه، موضوع انتقال به مرحله نظام اسلامی و مانع انتقال به نظام التقاطی دیگر

بحث حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه اجمالاً درک شد ومردم آنرا اجمالاً قبول کردند! یک درکی از جمهوری اسلامی پیدا کردند ، محور جمهوری اسلامی را اسلام میدانستند و به سمت تعاریف التقاطی دیگر ، نرفتند. لذا علت انتقال از مرحله ی انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی ، وجود این درک بود و تئوری ولایت فقیه ما را به مرحله نظام اسلامی انتقال داد.وگرنه ماازمرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام دموکراتیک یا نظام التقاطی دیکری انتقال پیداکرده و به مرحله نظام اسلامی انتقال پیدانمی کردیم.

4/3/1 اولویت بندی های امام راحل بر اساس تبیین و تثبیت مسئله ولایت فقیه به عنوان موضوع انتقال

بنابراین اولویت بندی ها و اصلی ،فرعی ،تبعی کردن امام خمینی(ره)درآن مرحله ناظر به تبیین و تثبیت مسئله ولایت فقیه بود .

5/3/1 تئوری ولایت فقیه علت انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی

تئوری ولایت فقیه علت انتقال از مرحله انقلاب اسلامی به مرحله نظام اسلامی بود. با تبیین تئوری ولایت فقیه مانع این مرحله؛ که عدم درک از الگوی جایگزین بود، برداشته شد.

1/4/1 نبود کادری کارآمد در اوایل تشکیل نظام اسلامی و محدود بودن فهم افراد داخل و خارج از کشور نسبت به جریان انقلاب

وقتی که نظام اسلامی تشکیل شد به دلیل جدید بودنش کادر کارآمدی نداشت و فهم افراد انقلاب هم به قدری بود که فقط اجمالاً به وسیله ی آن بشود نظام را سر پا نگه داشت.در بیرون از کشور هم اصلاً درکی از نظام اسلامی وجود نداشت ؛

2/4/1 امپریالیسم، تعبیری از انقلاب اسلامی ایران، گویای عدم درک جریان انقلاب اسلامی

مثلاً وقتی می خواستند توضیح دهند که یک حکومتی در جلوی آمریکا قرار گرفته از اصطلاح ضد امپریالیسم ، برای حکومت ما که با آمریکا درگیر است ،استفاده می کردند. حتی در درون هم روشنفکران می گفتند ما ضد امپریالیسم هستیم.

 

3/4/1 فقدان نظام مفاهیم و نیروی کارآمد در ابتدای تشکیل نظام اسلامی برای عهده گیری مسئولیت های اساسی

پس در آن موقع نه نظام مفاهیمی داشتیم و نه کادر کارامدی که حداقل مسئولیت های اساسی را به عهده بگیرد.

4/4/1 تثبیت نظام اسلامی، معلول تربیت نیروی اسلامی کارآمد در مجموعه حوادث امنیتی اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی

لذا مجموعه حوادث امنیتی که در اول انقلاب ودر اوج خود جنگ تحمیلی و آن کوره ی 10 ساله ای که به وجود آمد باعث تربیت یک سری نیروی اسلامی مطابق فرهنگ امام و انقلاب تربیت شد . که آنها بوسیله ی مجموعه کارآمدی هایی که در مجموعه ی کار جنگ ایجاد شد ؛ مثل فرهنگ ایثار و شهادت،در جامعه علت تثبیت نظام اسلامی شد.

5/4/1 فراهم آمدن زمینه برای اصلاح ساختارها و ورود به مرحله دولت اسلامی در اثر تثبیت نظام اسلامی

همین که نظام اسلامی تثبیت شد زمینه برای اصلاح ساختارها شروع شده و ما وارد مرحله ی دولت اسلامی شدیم.

6/4/1 عدم توانمندی داخلی برای تثبیت نظام، مانع مرحله نظام اسلامی و موضوع دفاع مقدس در رأس امور کشور عامل حذف این مانع

پس موضوع دفاع مقدس که ما به فرموده ی امام راحل آنرا در رأس امور قرار دادیم مانع عدم توانمدی داخلی برای استقرار نظام را، برداشت .

6/3/1 نظام لیبرال دموکراسی، مانع مرحله اول انقلاب اسلامی و تئوری ولایت فقیه، عامل حذف این مانع

لازم به ذکر است که در مرحله ی اول بوسیله ی تئوری ولایت فقیه مانع لیبرال دموکراسی و نوع نظام برداشته شد. یعنی اگر تئوری ولایت فقیه نبود در همان اول انقلاب ، با مانع لیبرال دموکراسی برخورد می کرد و آن مانع اجازه ی ورود اسلام و مبنای ارزشگذاری اسلام را قبول نمی کرد. پس با موضوع ولایت فقیه مانع لبیرال دموکراسی که نوع حکومت های موسوم آن روز در دنیا بود برداشته شد.

7/4/1 فقدان کادری کارآمد و مسلط به مبانی انقلاب، مانع مرحله دوم انقلاب و در رأس امور قرار گرفتن موضوع دفاع مقدس، عامل حذف این مانع

و با در رأس امور قرار گرفتن دفاع مقدس مانع نداشتن کادری مسلط و پخته بر روی مبانی انقلاب برداشته شد یعنی با دفاع مقدس تثبیت شدیم.

1/5/1 برنامه ریزی مدرن متأثر از مفهوم توسعه غرب، مانع مرحله سوم انقلاب و حاکی از وظیفه اصلی ما در حذف این مانع

بعد از تثبیت ما وارد مرحله ی سوم شدیم و می خواهیم مانع برنامه ریزی های مدرن که متأثر از مفهوم توسعه غربی است را برداریم.

2/5/1 ایجاد ساختارهایی اسلامی در مرحله اول انقلاب مانند جهادسازندگی و سپاه، اشکالی به شناسایی موضوع انتقال اسلامی کردن ساختارها در مرحله سوم انقلاب

البته بعضی ها اینجا اشکال می کنند و می گویند این حرف که در مرحله ی سوم ساختارها را اسلامی ، می کنیم اشتباه است ؛ بااینکه در مرحله ی اول هم ما این کار را با ساختارها یی مثل جهاد سازندگی وسپاه انجام دادیم.

3/5/1 تفاوت توانمندسازی ساختارها به صورت همه جانبه در مرحله دولت اسلامی با توانمندسازی بخشی در مرحله نظام اسلامی، جوابی به اشکال وارده در تشخیص موضوع انتقال مرحله سوم

جواب ما این است ما در مرحله ی دولت اسلامی ، موضوع ما توانمندسازی ساختارها، همه جانبه است اما در مرحله ی اول یک سری توانمند سازی بخشی قرار دادیم ،که فقط برای استقرار نظام بوده است. برای اینکه نظام مستقر بماند و نمی خواستیم در مرحله ی دوم به سراغ ساختار سازی برویم.

4/5/1 وجود فهم اجمالی از نیاز به تغییر ساختارها در مراحل اولیه انقلاب و فقدان شرایط کافی برای تحقق این امر به علت حضور در مرحله تثبیت نظام

نه اینکه صحبت از ساختار سازی نبود اجمالاً هم ،همه می دانستند که ساختارها باید تغییر کند ولی چون نظام هنوز تثبیت نشده بود و درگیر یک جنگ جهانی که همه دنیا به ما هجمه کرد است،قرار گرفته ایم همه ی توان فقط برای حفظ نظام است. و در مرحله تثبیت نظام اصلاً فضایی برای فکر کردن برای ترمیم ساختارها فراهم نیست.حتی اگر ایده آن هم بوده شرایط برای آن محیا نیست، که محقق بشود.

5/5/1 آغاز مرحله دولت اسلامی با پایان جنگ تحمیلی و آغاز امامت اجتماعی امام خامنه ای

لذا قطعاً آغاز مرحله ی دولت اسلامی بعد از جنگ تحمیلی، وبا آغاز امامت اجتماعی امام خامنه ای(مدظله العالی)با این شرحی که بیان شد،شروع می شود.

6/5/1 برنامه ریزی ضد مبنای انقلاب اسلامی، مانع پیشرو در مرحله دولت اسلامی

در مرحله ی سوم مانع پیش روی ما ،برنامه ریزی ضد مبنا است که در همه جای دنیا حکمفرماست. حالا وارد فضا و مفاهیم حاکم بر این نوع برنامه ریزی می شویم.

7/5/1 توسعه غربی، مجموعه مفاهیم منجر به برنامه ریزی مدرن

وقتی می گوییم «توسعه غربی»یعنی مجموعه مفاهیمی که منجر به برنامه ریزی مدرن میشود

8/5/1 حذف مفهوم توسعه غربی، موضوع انتقال از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی و شروع حذف این مفهوم از نقد توسعه تا تولید الگوی پیشرفت

.اگر ما محور برنامه ریزی و فعالیت هایمان را برای حذف این مفهوم قرار دادیم، که حذف این مفهوم از نقد توسعه شروع می شود تا تولید الگوی اسلامی پیشرفت ؛ و آنرا جزء اولویت های برنامه ریزی هایمان قرار دادیم ، از مرحله ی دولت اسلامی به مرحله ی جامعه اسلامی انتقال پیدا می کنیم.

9/5/1 به مشکل برخوردن انتقال به مرحله جامعه اسلامی در اثر عدم تشخیص صحیح و یا عدم تشخیص جمعی موضوع انتقال به آن مرحله یعنی حذف مفهوم توسعه

اما اگر این مسئله را در اولویت هایمان قرار ندادیم، یا برخی قرار دادیم و برخی نه ،انتقالمان دچار مشکل می شود.

10/5/1 تأکیدات امام خامنه ای در آغاز امامتشان بر روی مفاهیم ضد توسعه مانند عدالت و ... حاکی از توجه ایشان به موضوع انتقال به مرحله جامعه اسلامی

لذا امام خامنه ای(مدظله العالی) در آغاز امامتشان بر روی مفاهیمی مثل عزت،حکمت ، مصلحت ویا مسأله عدالت تاکید می کردند و در حال نقد مفهوم توسعه به صورت مسئله محور بودند.

11/5/1 مسئله محور قرار گرفتن مفهوم ضدیت توسعه با عدالت در اوایل انقلاب به علت فقدان فضای مناسب برای طرح این مسئله

به بیان دیگر در اوایل انقلاب اصلاً فضای این نبوده که به صورت مفهومی ضدیت توسعه با عدالت را مطرح کنیم ، اما به صورت مسئله محور این کار انجام می شد.

12/5/1 تأکیدات امام خامنه ای بر روی یک سری مفاهیم مثل عدالت، نمونه ای از مسئله محور قرار گرفتن مفهوم ضدیت توسعه با مبنای انقلاب

مثلاً امام خامنه ای(مدظله العالی) بر روی یک سری شاخص ها مثل عدالت تاکید می کردند وموفق شدند ، آن شاخص ها را نگه دارند و زمینه ای را به صورت آهسته ،آماده کردند تا جامعه به این درک برسد که توسعه، ضد مبنا دارد حرکت می کند.

13/5/1 عنایت و توجه عده ای خاص به دولت توسعه گرا و انحراف دانستن فاصله گیری از توسعه و سازندگی با وجود تأکیدات فراوان ادبیات انقلاب بر ضدیت توسعه با مبنای انقلاب

حتی با این شرایط هم فقط یک عده ای متوجه شدند و عده ای هنوز دنبال دولت توسعه گرا و بزرگ ترین انحراف را، انحراف از توسعه و سازندگی می دانند.

1/6/1 ایجاد بانک اطلاعات اسلامی، موضوع انتقال از مرحله جامعه اسلامی به مرحله امت اسلامی

وقتی ما وارد مرحله ی جامعه اسلامی شدیم و باید آهسته آهسته به مرحله ی تمدن اسلامی انتقال پیدا کنیم ؛ موضوع انتقال آن مرحله هم می شود بانک اطلاعات اسلامی.

2/6/1 بانک اطلاعات اسلامی، یک شبکه گسترده پژوهشی برای پاسخگویی به مسائل خارج از کشور مبتنی بر الگو و معادلات کشور ایران

 بانک اطلاعات اسلامی ، یعنی (اجمالاً)یک شبکه ی گسترده ی پژوهشی است که موضوع کارش پاسخ دهی به مسائل خارج از ایران ، مبتنی بر الگو و معادلات ایران است.

3/6/1 کسب در آمد ارزی ایران در آینده جامعه اسلامی از راه ایجاد بانک اطلاعات اسلامی و پاسخگویی به مسائل خارج از کشور

که بعد ها در آمد ارزی ما از این راه کسب می شود.

4/6/1 انتقال همه بخش های دنیا مبتنی بر بوم و ظرفیت آن بخش بر اساس بینش اسلامی با ایجاد بانک اطلاعات اسلامی، علت انتقال از مرحله جامعه اسلامی به مرحله امت اسلامی

یعنی انتقال همه ی بخش های دنیا مبتنی بر بومشان با توجه به ظرفیتشان.با بینش اسلامی و با ایجاد یک شبکه ی پژوهشی ،آموزشی خاص ،علت انتقال از مرحله ی جامعه اسللامی به مرحله ی تمدن اسلامی است.

5/1/1 چهار موضوع انتقال در نقشه راه تولید الگوی پیشرفت، هر کدام رأس امور یک مرحله از مراحل پنجگانه انقلاب

ما در نقشه ی راه الگوی پیشرفت 4 موضوع انتقال داریم،که موضوعات انقلاب در هر مرحله در رأس امور است.

6/1/1 خطر بزرگ انتقال به مراحل قبلی انقلاب، علاوه بر عدم قدرت برای انتقال به مراحل بعد، معلول بی توجهی به موضوع انتقال

یک خطر این است که اگر شما در هر مرحله موضوع انتقال را در نظر نگیرید، نه تنها به مرحله بعد انتقال پیدا نمی کنید ،بلکه در حقیقت زمینه را برای برگشت به مرحله ی قبل محیا کرده اید.

7/1/1 خطر انتقال به مرحله اول انقلاب در فتنه 88 با حمله به مقوله ولایت فقیه و طرح قانون اساسی پیشنهادی و تعریض به تعریف و نوع حکومت، نمونه ای از تبعات در نظر نگرفتن موضوع انتقال فعلی

لذا شما در فتنه ی سال88دیدید که به موضوع انتقال مرحله ی اول یعنی ولایت فقیه حمله شد و می خواستند موضوع انتقال مرحله ی اول را از بین ببرند. وحتی قانون اساسی پیشنهاد دادند و می خواستند تعریف حکومت را عوض کنند.و این به این دلیل است که شما جنگ را به یک مرحله جلوتر نبردید.

14/5/1 حمله به مفهوم توسعه غربی به عنوان موضوع انتقال مرحله فعلی انقلاب، مانع انتقال به مراحل پیشین

اگر ما در برنامه ریزیهایمان به توسعه ی غربی حمله کردیم،آنها مجبور می شوند با ما در آن مرحله مقابله کنند و 2 جبهه ی فتح شده ، همچنان حفظ می شود.

15/5/1 قدرت بر دفاع تکاملی تر از انقلاب در اثر توجه به موقع به موضوع انتقال این مرحله از انقلاب

لذا کسانی که به موقع متوجه موضوع انتقال در این مرحله می شوند ،خیلی تکاملی تر از انقلاب دفاع می کنند.

16/5/1 دفاع سطحی از انقلاب در صورت عدم توجه به موضوع انتقال

می شود هم بدون توجه به موضوع انتقال ، از انقلاب دفاع کرد ،البته یک دفاع سطحی است.

17/5/1 تحقق شاخص های اسلامی به عنوان مبنای حرکت، مرحله دولت اسلامی به عنوان مرحله فعلی از مراحل پنجگانه انقلاب و توجه ویژه به فرآیند تولید الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان موضوع انتقال مرحله فعلی به مرحله جامعه اسلامی، سه شاخص در تبیین جهت نظام مقدس جمهوری اسلامی

برمی گردیم به سؤال اول ؛ جهت نظام مبارک اسلامی چیست؟

نظام اسلامی می خواهد شاخص های اسلامی را محقق کند ودر حال حاضر در مرحله ی سوم محقق کردن شاخص های اسلامی است و در حال حذف مانع سوم پیش روی انقلاب است و حذف مانع سوم وابسته به جدی گرفتن فرآیند تولید الگوی پیشرفت اسلامی است.این جهت حرکت ما است که باید به آن توجه کرد.

18/5/1 نظام معدلات محقق کننده مبنا، تعریف الگوی پیشرفت اسلامی

سؤال دیگر ما این بود که تبیین مسئله ی الگوی پیشرفت اسلامی بر چه چیزی مبتنی است؟یعنی الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟

که جواب می شود؛ نظام معادلات محقق کننده ی مبنا (تعریف الگوی پیشرفت اسلامی).

19/5/1 اصالت مبنا در جهت و اصالت جهت در تعریف الگوی پیشرفت

پس الگو یک تعریف پیدا کرد که در آن جهت اصل و در جهت ،مبنا اصل است.

20/5/1 دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی از نقد توسعه با در نظر گرفتن مانع سوم در مراحل  انتقال نظام

اگر مانع سوم را در نظر بگیریم این نظام معادلات از نقد توسعه بدست می آید.

21/5/1 حمله به مفاهیم مدرنیتی مانند ضریب جینی یا ایده«اول توسعه بعد عدالت» نمونه هایی از نقد توسعه برای دستیابی به الگوی پیشرفت

اگر ما شروع کنیم و مثلاً به ضریب جینی(که از مفاهیم مدرنیتی و در تعارض با شاخصه های اسلام است) حمله کردیم یا به ایده ی اول توسعه ، بعد عدالت حمله کردیم،« که امام خامنه ای(مدظله العالی) فرمودند: تئوریسین های اقتصادی به ما می گویند اول توسعه بعد عدالت ،اینجاست که من می گویم جای نوآوری است» و در حال حمله کردن به نظام نگرشهای جاده صاف کن برای نقد توسعه غربی هستند.

22/5/1 توزیع فقر تفسیری از اجرای عدالت بدون توسعه، نمونه ای از ایده های اقتصاددانان توسعه گرا

آنها (اقتصاددانان) می گویند اگر اول توسعه پیدا نکنیم و بخواهیم عدالت را اجراء بکنیم، چیزی برای توزیع نیست که با آن عدالت را حکمفرما کنیم در نتیجه میشود توزیع فقر.

23/5/1 یارانه عامل تورم با تفسیر افزایش تقاضا و کاهش عرضه، نمونه ای دیگر از تعبیرات اقتصاددانان توسعه گرا

یا می گویند اگر دولت یارانه بدهد پول از بخش تولید خارج شده و می آید در بخش بازار، وقتی در بخش بازار آمد به معنای افزایش تقاضا است وبه معنای کاهش عرضه است که می شود ،تورم . با این نگرش ها به ما حمله می کنند،

24/5/1 «هرچه کیک توسعه بزرگتر، سهم افراد بیشتر» یکی دیگر از ایده های توسعه گرایان

یا مثلاً می گویند هر چه کیک توسعه بزرگ تر شود سهم بیشتری گیر افراد می آید.

25/5/1 قیام وال استریت یک پاسخ در ایده کیک توسعه

پاسخ ما این است که کیک توسعه ی آمریکا که از همه بزرگ تر است ،چرا سهم بزرگ بدست افرادش نمی رسد؟پس قیام وال استریت چیست؟

1/1/2 نقد ذهنی، اولین گام و مؤثرترین گام در نقد توسعه

باید از نقد ذهنی شروع کنیم تا برسیم به نظام مفاهیم. زیرا ساختارهای ما براساس مبنای توسعه کار می کنند.

 26/5/1 عدم دستیابی به الگوی پیشرفت در صورت عدم نقد توسعه

اگر توسعه را نقد نکنیم ، زمینه برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی محیا نمی شود.

1/2/2 نقد ساختارهای علمی، نقد از ریشه ها و مبانی فلسفی و روش ها، نوع اول از انواع سه گانه نقد و ناکارآمدی این نوع نقد به دلیل طولانی مدت بودن و عدم توانایی در ارتباط با مردم

اما ما 3 نوع نقد داریم .

گاهی نقد ما از ریشه ها است؛ از مبانی فلسفی و روشی آنهاست، می گوییم علت اعتقاد آنها به توسعه بدلیل انسان شناسی آنها و تعریف آنها از انسان و جامعه و..است. این یک نوع تعریف و نقد است اما به دلیل طولانی بودن کاآمد نیست.

2/2/2 نقد ساختارهای عینی، نقد از برنامه ها و ساختارها، نوع دیگری از انواع سه گانه نقد و ناکارآمدی آن به دلیل عدم توانایی برای ارتباط با مردم

نقد دیگر این است که برنامه ها و ساختارهای توسعه را اصل قرار دهیم.مثلاً برنامه پنجم توسعه را نقد کنیم.این فرآیند به نسبت به نقد علمی کوتاه تر است اما اشکالش این است که مردم نمی توانند با آن ارتباط برقرار کنند.مضافاً به اینکه توان شما به اندازه ی مقابله با این جریان، نیست.

3/2/2 استفاده کردن اکثریت مجموعه جریانهای فعال بر مسئله الگوی پیشرفت از نقد ساختارهای علمی و عینی

مجموعه جریانهایی که بر روی مسئله ی الگو فعال هستنند و فهمیده اند موضوع الگو تأسیسی است،اکثرشان یا از ساختارهای علمی شروع کرده اند ویا نقد ها را به سمت نقد ساختاری برده اند.

4/2/2 استفاده از نقد ساختارهای ذهنی در نقشه راه الگوی پیشرفت، نوع سوم از انواع نقد

اما در نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی ، نقد ما از ساختارهای ذهنی شروع می شود.

5/2/2 نقد ساختارهای علمی، نقد ساختارهای عینی و نقد ساختارهای ذهنی، انواع سه گانه نقد

پس 3 نوع نقد داریم:نقدساختارهای علمی،نقد ساختارهای عینی و نقد ساختارهای ذهنی.

2/1/2 تعریف ساختارهای ذهنی به ساختارهای بسیج کننده جامعه بر روی موضوع مورد نظر

حالا به تعریف ساختارهای ذهنی می پردازیم. ساختارهایی که باعث بسیج جامعه و مردم بر روی موضوع ما می شود.و آن نگرش ها فارق از اینکه مردم روش هایشان را بدانند ،قابل تفاهم باشند.

3/1/2 استفاده روشنفکران از روش تمثیل و عدم بیان روش ها برای جهت دهی مردم، نمونه ای از جهت دهی ساختارهای ذهنی

مثلاً روشنفکران با نگرش اول توسعه بعد عدالت ، مردم را جهتدهی می کنند. متفکران توسعه با مردم به وسیله ی تمثیل صحبت می کنند نه از روش هایشان.

4/1/2 ساختارهای ذهنی، نگرش های همراه کننده جامعه بر روی موضوع مورد نظر

پس ساختارهای ذهنی آن نگرش هایی است که جامعه را با خودش همراه کند.

5/1/2 ساختارهای، ذهنی منفک از ساختارهای علمی و عینی، عامل بسیج جامعه در عین ریشه داشتن آن در ساختارهای علمی و عینی

البته ساختارهای ذهنی ریشه در ساختارهای عینی و علمی دارند ،ولی بریده ازآنها مردم را بسیج می کنند.

6/1/2 همراه کردن مردم با یکسری نگرش ها و مثال ها از سوی اقتصاددانان نمونه ای از جهت دهی ساختارهای ذهنی

مثلاًاقتصاد دانی که شروع به صحبت با مردم می کند، به مردم نمی گوید که یک اقتصاد دان نهادگرا یا مکتب دیگری است وگر نه مردم با او همراهی نمی کنند .بلکه شروع می کند با یک سری نگرش ها و مثالها آنها رابا خودش همراه می کند.

7/1/2 یک حقیقت بودن حمله به توسعه غربی و نقد نظام نگرش های همراه کننده مردم به سوی الگوی توسعه

در حقیقت حمله به توسعه غربی نقد این نظام نگرشها و شکستن آنهاست.

8/1/2 استفاده از نقد ساختارهای ذهنی در نقشه راه عامل کارآمدی مؤثر و سریع این نقشه در جامعه

لذا نقشه راه به فضل خداوند تعالی به زودی در دل مردم جا باز می کند،زیرا بالاخره جامعه باید با هر تئوری همراهی کند تا آن تئوری به ثمر بنشیند.

9/1/2 قطع کلی ارتباط با جامعه در صورت استفاده از نقد ساختارهای علمی و عینی

اگر با جامعه به و سیله ی مبنای فلسفی و روشی صحبت کنیم،ارتباط با مردم بکلی قطع می شود.حتی اگر برنامه ریزیهایمان را به صورت علمی انجام دهید و به قانون تبدیل شود ؛(یعنی تغییر ساختارهای عینی) باز هم نمی توانیم با مردم ارتباط برقرار کنیم .

10/1/2 ناکارآمدی مؤثر و سریع نقد ساختارهای علمی و عینی، علت استفاده متفکران توسعه گرا از ساختارهای ذهنی

لذا متفکران توسعه غربی هم وقتی می خواهند با مردم ارتباط برقرار کنند و آنها را با خودشان همراه کنند ،نگرش سازی می کنند .

11/1/2 تعریف نگرش به یک چهارچوب ذهنی عامل در همراهی مردم با جهت و تئوری مورد نظر

نگرش یک چهارچوب ذهنی است که اگر جامعه آن چهارچوب ذهنی را پذیرفت ،با جهت و تئوری شما همراهی می کند.

12/1/2 حمله ادبیات انقلاب به نگرش های ضد جهت عامل حفظ جهت در طی سی سال گذشته

این که شما میبینید 30 سال است که امام خمینی(ره)و امام خامنه ای(مدظله العالی) نگذاشته اند جهت انقلاب از دست برود ،به این دلیل است که مدام به نگرش های ضد جهت حمله کرده اند .

13/1/2 تعریف ساختارهای ذهنی به نگرش های بسیج کننده جامعه

ما اسم این نگرش های بسیج کننده جامعه را به عنوان ساختارهای ذهنی تعریف کرده ایم.

14/1/2 به چالش کشیدن بسیج جامعه در حرکت به سمت توسعه غربی در صورت به چالش کشیدن نگرش های توسعه گرا و در پی آن فراهم آمدن فرصت برای نقد علوم انسانی

اگر ما بتوانیم ،نگرشهای آنها را به چالش بکشیم،یعنی توانسته ایم بسیج شدن جامعه به سمت توسعه غربی را به چالش بکشیم و فرصت برای زدن ریشه هایش که نقد علوم انسانی آن است،ایجاد می شود . و هم جهت را حفظ کرده ایم و هم ریشه ها را.

15/1/2 نقد نگرشهای ضد مبنا در نقشه راه الگوی پیشرفت به علت کارآمدی این نوع نقد

لذا در نقشه راه مکرر گفته ایم نگرش ، مثلاً نگرش های ضد خانواده ،نگرش های ضد برنامه ریزی، البته نگرش نه به معنای تئوری خانواده.

16/1/2 ساختارهای ذهنی و نظام نگرشها، نقطه وصل جامعه با ساختارهای علمی و عینی

نتیجه می گیریم هر تئوری علمی و ساختار عینی یک نقطه وصل با جامعه دارد ،زیرا جامعه باید برنامه ی آنرا بپذیرد تا آن برنامه جلو رود. نقطه ی وصل «ساختارهای ذهنی »هستند ،نظام نگرش ها هستند.

17/1/2 نقد نگر شهای توسعه گرا، عامل اولی و اصلی در منع حاکمیت جهت غربی در جامعه

اگر حمله کردیم و این نگرشها را شکستیم در واقع نگذاشته ایم این جهت غربی در جامعه حاکم شود.

18/1/2 ورود نگرش های پیاپی ضد مبنا در جامعه از سوی روشنفکران

البته روشنفکران دوباره با یک نگرش جدید وارد می شوند و ما باید دوباره با آنها مقابله کنیم .

19/1/2 فرصت یافتن برای اصلاح ساختارهای علمی و عینی در صورت توجه به نقد ساختارهای ذهنی؛ به معنای حفظ جهت و هم حفظ ریشه ها

نکته قابل توجه این است که هرچه نگرش های ذهنی مورد حمله قرار بگیرند ،فرصت برای اصلاح ریشه ای ساختارهای علمی و عینی پیدا می شود. یعنی هم جهت را حفظ کرده ایم و هم فضا برای اصلاح پیدا کرده ایم.

20/1/2 ضرورت ایجاد نگرشهای جدید در صورت رویکرد مبتنی بر جهت

پس اگر بخواهیم به وسیله ی جهت ، کاری انجام دهیم ،باید نگرش های جدیدی هم ایجاد کنیم.

21/1/2 نگرش سازی، شها مهره اصلی ما در مسیر حرکت و پیشرفت

شاه مهری اصلی ما که به کمک امام زمان(عج)و توسط دو علمدار انقلاب (امام خمینی و امام خامنه ای) انجام شده است، این است که توانسته اند نگرش سازی کنند.

22/1/2 ایجاد بسیج به فرمان امام راحل، نمونه ای از نگرش سازی در شاخص امنیت

مثلاً در شاخص امنیت به وسیله ی بسیج توانستند حفظ جهت کنند زیرا بسیج دارای ریشه علمی نیست اما در مقابل ساختارهای نظامی که برمبنای دافوس بود ،توانست کارآمدی خود را نشان دهد. یعنی امام (ره)توانست نگرش مردم را نسبت به امنیت بوسیله ی بسیج نشان دهد.

23/1/2 ساختارهای علمی، عینی و ذهنی، سه ساختار ضد جهت و فرصت یابی برای اصلاح ساختارهای علمی و عینی در صورت اصلاح ساختارهای ذهنی

فرض گرفتیم جهت برای ما اصل است با این فرض 3 چیز در ضد جهت حرکت می کنند ،ساختارهای علمی ضد جهت حرکت می کنند و برنامه ریزی مبتنی به این ساختارها هم ضد جهت حرکت می کند. اگر توانستیم حلقه ی آخر ساختارها،یعنی ساختار ذهنی رابه دست بگیریم فرصت برای اصلاح ساختارهای علمی و عینی در عقبه ایجاد می شود.

24/1/2 بیست و هفت مأموریت برای اصلاح ساختارهای ذهنی در نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی

نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی 27مأموریت برای شکستن نگرش برای فرآیند مدرنیزیاسیون یا بهتربگویم 27راهروی بزرگ برای تئوریزه کردن نگرش های متناسب با جهت انقلاب ،ایجاد می کند.

25/1/2 اصلاح ساختارهای ذهنی، اهمیت آن و زمینه سازی اصلاح ساختارهای علمی و عینی و ناکارآمدی این دو ساختار در صورت عدم توجه اولیه به ساختارهای ذهنی

پس با تعریف تنهای علمی یا عینی اصلاً انقلاب قابل تعریف نیست.اما اگر خوب به آن در مراکز علمی پرداخته شود وساختارهای متناسب با آن ترسیم شود و با مردم به وسیله ی ساختارهای ذهنی ارتباط برقرار کردید،می توانید تئوری خود را به قبول همگان برسانید.

26/1/2 همراه کردن مردم در قضیه یارانه ها، با ایجاد نگرش در بین آنها، نمونه ای از کارآمدی اصلاح ساختارهای ذهنی

به طور مثال در قضیه ی یارانها به دلیل ایجاد نگرش در بین مردم ،مردم به راحتی همراهی کردند وکشور به چالش کشیده نشد با اینکه هجمه ی زیادی به آن شد.

27/1/2 مقاوت سی ساله انقلاب در مقابل استکبار به وسیله ساختارهای ذهنی

30 سال است که انقلاب بوسیله ی ساختار های ذهنی توانسته جلوی استکبار بایستد .

28/1/2 اصلاح ساختارهای ذهنی در طول انقلاب به وسیله امام خمینی و امام خامنه ای و ایجاد کردن زمینه مناسب برای اصلاح ساختارهای علمی و عینی

البته هردو امام ساختارهای ذهنی را نگه داشته و مدام دستور به کار بر روی ساختارهای علمی و عینی کرده اند. و ساختارهای ذهنی را به نفع اسلام می شکنند و زمینه ی مشارکت برای ساختارهای علمی و عینی ایجاد میکنند.

29/1/2 اشاره امام خامنه ای به اصلاح ساختارها

امام خامنه ای (مدظله العالی)مکرر فرموده اند :«هرجا ساختارهایمان اشکال داشته باشد ،آنها را اصلاح می کنیم»

30/1/2 ایجاد ساختارهای ذهنی در نقشه راه الگوی پیشرفت و به تبع، ایجاد فرصت برای اصلاح ساختارهای علمی و عینی

نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی ،یک نقشه راه برای ایجاد ساختارهای ذهنی است و فرصت برای ایجاد ساختارهای عینی و علمی محیا می کند.وان شاالله به زودی به نتیجه میرسد.


ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.